Print Friendly, PDF & Email

Beslutningsreferat GF 2017

Print Friendly, PDF & Email

Så er beslutningsreferatet for generalforsamlingen blevet underskrevet og er nu tilgængelig på hjemmesiden

 Filen kan downloades ved at klikke her

Årsberetning for året 2016

Print Friendly, PDF & Email

Årsberetning Godthåbsparken 2016

Generelt

Bestyrelsen er i indeværende periode løbende blevet mindre, da fire medlemmer af forskellige årsager valgte at trække sig fra arbejdet. Det har givet lidt arbejdsmæssige udfordringer, for målet om at der altid bør være minimum 2 bestyrelsesmedlemmer ind over alle arbejdsopgaver, er stadig gældende. Til generalforsamlingen skal der derfor vælges to nye medlemmer for henholdsvis 1 og 2 år, og to suppleanter for 1 år.

Parkeringspladser

Vi har stadig en udfordring med antallet af parkeringspladser i GP, men problemet er, at der, hvor der er størst behov, er der, hvor der ikke er plads til flere sideparkeringspladser. Der andre steder i GP, hvor der er ledige pladser, og man kan derfor ikke forvente en plads lige ud for sin bolig, men i nærheden.

Boldbanen ved Kærnehuset

Kærnehuset/kommunen valgte som følge af vores beboerklager, at fjerne banderne rundt om boldbanen. Problemerne med grupperinger af unge, der skaber usikkerhed i området er desværre stadig aktuelt. Omkring årsskiftet fik Klub Kærnehuset igen i år smadret adskillige vinduer.

Kontor

Vinduerne på kontoret har også i år været forsøgt smadret to gange, men da vi sidste år fik sat sikret glas i vinduerne, er det kun med ærgrelser og udgifter til følge fordi ruderne stadig bliver ødelagt, selvom der ikke er gået hul igennem vinduerne. Informationstavlen uden for kontoret er også blevet ødelagt.

Vi har fået en ny ansat på kontoret, Dorte. I den første tid sammen med Kjeld, og snart i stedet for Kjeld.

Grundvandspumpe alarmer:

Alle grundvandspumperne er blevet udskiftet med en nye model, og de er nu med alarm.

Renovation

Der har ikke været de store ændringer i 2016, men i de er på vej her i 2017.

Det er meningen, at 50% af alle affaldsressourcer skal genbruges. Det er et EU direktiv, der bliver til dansk lov. Kommunalbestyrelsen i Albertslund har på baggrund af dette en ambition om, at målet skal nås inden 2018.  Derfor skal vi i fremtiden sortere i 7 fraktioner nær husstanden.

Der blev afholdt to stormøder på Herstedøster skole, hvor Agenda centret fortalte lidt om vores fremtidige sortering af affald. På disse dage blev der også fremvist vores nye affalds stativ(prototype). Dette stativ blev efterfølgende fremvist på genbrugspladsen. Stativerne er ikke standardvarer, de bliver lavet til os, og de ligner dem vi har i forvejen. Vi og vores ansatte har gennem processen fået rettet dem til så de er mest ideelle både for os som ejere og for vores ansatte når de skal tømmes.

Stativet bliver leveret i løbet af 1 halvår 2017 med et læs cirka hver 14 dag. Det kommer til at koste kr. 3140,-leveret på hjemadresserne.

På møderne er der også blevet forespurgt på et stativ til en enkelt pose, og vi håber at kunne fremvise et sådant stativ på generalforsamlingen. Det kommer til at koste omkring kr. 1850,-

Legepladser

Vi kunne i sommer holde åbningsfest på den nye Bounty/pirat legeplads i Skriverhusene. Da pladsen er lidt større end vores normale pladser, var der her mulighed for at lave en mere tematiseret legeplads. Børnene tog godt imod både legepladsen og åbningskagen.

I Glentehusene ulige nr. har der tidligere ligget en naturlegeplads, hvor naturen havde gået sin gang, og flere af legeredskaberne løbende var blevet fjernet. Området lignede efterhånden et månelandskab, og da denne plads der er mere bred en normalt, indbød til et specielt gyngestativ. Så nu er der her et gyngestativ, hvor 6 personer kan gynge på en gang. Der mangler stadig vedligeholdelse af det grønne areal udenom, det forventes at blive gjort i løbet af foråret.

Vi har en del legepladser rundt om i GP hvor der er sandkasser. Det er vores opfattelse at rigtig mange af disse ikke benyttes af børn, men tværtimod mest som kattebakke.  I vil derfor opleve, at der ikke kommer nyt sand i mange af disse til foråret, da vi ikke vil bruge penge og ressourcer på at fylde nyt sand i hvert år, når de alligevel ikke benyttes.

Bor du i nærheden af en legeplads med en sandkasse, som du enten ved bliver brugt eller ikke bliver brugt, hører vi gerne fra dig. De sandkasser der bliver brugt af børn, skal jo stadig have nyt sand.

Tennisbaner

Renoveringen af tennisbanerne blev afsluttet i 2016, og nu står de klar med kunstgræs og venter bare på bedre vejr. Banerne er aflåst og kræver en systemnøgle, ligesom til morgenbadning. Disse nøgler kan hentes på kontoret mod et depositum.

Svømmebadet

Liggestolsområdet blev udvidet da vi, i forbindelse med det nye hegn, har valgt at flytte beplantningen om på minigolf-siden af hegnet. Vi har i 2015 indkøbt en dug, der ligger over det store bassin i vinterperioden. Den forhindrer skidt og blade kommer ned i bassinet. Dermed undgår vi at skulle tømme bassinet for vand, samt genopfyldning af 750.000 liter vand. Vandet fra det forrige år skal bare toppes op og så renses igennem vores normale anlæg. Der var dog stadig en del rengøring og klargøring inden badet kunne åbnes for sæsonen.

Hjertestarter

De 5 hjertestartere, der heldigvis har ikke været i brug i år, er på følgende adresser:

  • Bispehusene 25 på siden af skuret ud mod græsplænen/parkeringspladsen.
  • Fiskerhusene 1 på fronten af skuret ud mod stien.
  • Jægerhusene 62 på enden af skuret ud mod stien og legepladsen.
  • Fasanhusene 59 på enden af skuret ud mod stien og legepladsen.
  • Tranehusene 47 på siden af skuret ud mod græsplænen.
  • Renovering af de resterende minigolfbaner.
  • Solceller til strømproduktion. Vi har undersøgt mulighederne og økonomien i at etablere et solcelleanlæg på taget af vores værksteds- eller kontorbygning.
  • Etablering af kunstgræs på ”metal” legepladsen i Tranehusene lige nr.
  • Renovering af legepladsen med skibet i Fiskerhusene ud mod Roholmsvej.

De grønne områder

Hvis man ønsker noget andet i sit område, end det vi kan tilbyde, er man velkommen til at søge om det, men det kræver, at man som beboer selv vedligeholder det.

Vi vil fortsat arbejde på at gøre de grønne områder pænere og opfordrer alle til at tage medansvar for at dette skal lykkes.

Vi henstiller ligeledes til, at alle sørger for, at deres huse, skure og hegn er vedligeholdt og fremstår pænt - dette øger glæden ved at bo her endnu mere.

Vi har fortsat massive problemer med, at nogle smider affald uden for affaldsspandene, og at der er hundeejere som ikke samler deres hundelorte op. Hjælp os med at sige fra over for dette når I oplever det.

Vi har pr. 20. marts 2017 ansat en uddannet anlægsgartner, som vedtaget på sidste års generalforsamling. Tag godt imod Stuart McAlden.

Vi vil arbejde henimod at få genoprettet vores grønne områder flere steder, således at døde buske/træer og lign. bliver erstattet af nye eller fjernet helt. Som udgangspunkt kan vi oplyse, at vi i tråd men kommunens politik, ikke fælder træer i GP medmindre de er til fare for personer/bygninger eller er syge. Beskæringen af vores grønne buske/træer vil fremover blive prioriteret højere med henblik på et pænere resultat. Det er ligeledes planen, at medarbejderne udarbejder et årshjul, så det bliver mere synligt for os alle hvordan vores grønne områder bliver passet.

Det er en kæmpe stor opgave vi står foran og det kommer til at tage tid, før vi når det resultat, som vi sigter efter. Vi håber på jeres forståelse for dette.

Vejbump

Som et forsøg investerede i grundejerforeningen i 3 vejbump i Skyttehusene, som blev monteret i slutningen af 2015.

Denne vinter uden noget videre sne og is, har vi ikke kunne evaluere så meget på. Vi mangler derfor en vinter med sneplove på vejene, for at kunne se om løsningen holder kvalitetsmæssigt. Det er vores opfattelse, indtil nu, at der både er fordele og ulemper ved disse bump.

Stikvejene er kommunens veje og det er derfor nødvendigt at søge om tilladelse til at opsætte bump. Det er ikke billigt at opsætte disse, så før vi har evalueret mere på effekten og holdbarheden, vil vi ikke begynde at opsætte bump andre steder i bebyggelsen eller søge om tilladelse til at dem i Skyttehusene kan forblive.

Skulle det blive aktuelt med en permanent løsning i flere områder af bebyggelsen, mener vi, at det er en beslutning, som skal vedtages på en generalforsamling.

Kompostbeholdere

Der er ca. 230 parceller, der har kompostbeholdere. Husk at kompostbeholdere er gratis og kan rekvireres via kontoret.

Fester

Sankt Hans festen blev afholdt i godt vejr, heksen blev brændt af og midsommervisen sunget. Derefter gik det hurtigt ned af bakke med vejret, for til sidst at ende med så meget regn og vindstød at vores lille telt/ølbod var ved at blæse væk.

Fastelavnsfesten var en stor succes med ca. 250 deltagere. Dejligt at se så mange glade beboere og flotte udklædninger. Vi glæder os til at gentage succesen næste år. Ris/ros modtages gerne.

Festudvalg

Der er initiativer i gang, med at prøve at få arrangeret en årlig sommerfest i Grundejerforeningen.

Det er vores ønske, at vi får noget mere socialt samvær i foreningen og for at kunne gøre det, har vi brug for nogle frivillige, som vil være med til at arrangere. Derfor vil vi gerne nedsætte et festudvalg her i Godthåbsparken, så vi forsat kan arrangere fastelavn, Sankt Hans og andre sociale arrangementer.

Nytårsfyrværkeri

Efter vi i 2013 besluttede at hver parcel skal betale 25 kr. i kvartalet, har nytårsfyrværkeriet været en fast og tilbagevendende begivenhed her i Godthåbsparken, således også i år med stor succes.

Loppemarked

Beboere i Godthåbsparken har i 2016 arrangeret 2 fælles loppemarkeder, der blev afholdt på græsplænen mellem Falke/Jæger.

Projekter, som er i støbeskeen til udførelse på et senere tidspunkt:

Der er dog ikke økonomi til alle ting på én gang, så det vil ske løbende. Ligesom vi vil se på alle de andre legepladser løbende, hvis de trænger til renovering, udskiftning eller afvikling.

Indkaldelse til generalforsamling torsdag d. 30 marts 2017 kl 19:00

Print Friendly, PDF & Email

Indkaldelse til Generalforsamling torsdag den
30. marts 2017 fra kl.19.00 på
Herstedøster Skole i musisk rum.

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år - KLIK HER
3. Aflæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
4. Rettidigt indkomne forslag:
4a. Forslag 1:
Forslagsstiller: Rudi Tobisch Tranehusene 36.
I forbindelse med vor nye skralde ordning, ønskes indkøb 2 stk. Sorte plastspande der passer ind i vore gamle stativer, plastspandene passer indtil videre kun forneden i vore stativer. De ekstra spande skal bruges som supplement til de eksisterende. De to spande skal opkræves sammen med det nye store affaldsstativ.

Økonomi: 2 spande koster i alt kr. 240 inkl. Moms.
Der vil være mulighed udover de 2 spande, at købe nogle ekstraspande til kr. 120,00 pr. Styk der afregnes konstant til kontoret.

4b. Forslag 2:
Forslagsstiller: Rudi Tobisch Tranehusene 36.
I forbindelse med vor nye skralde ordning, ønskes etableret et simpelt dataprogram. Du går ind på en hjemmeside, skriver et ord på den emballage du er i tvivl om. Du får svar med et eller flere fotos, der viser hvor emballagen skal smides ud i. Mail udsendes hvis der sker noget med indsamlingssystemet, nye sorterings muligheder.
Det er ikke nødvendigt at stave korrekt, der vil altid vises fotos. Forkert stavede ord gemmes i database. Mulig at lægge fotos ind.
Demomodeller. Kr. 5.000 inkl. og fuldt program kr. 15.000 inkl. moms
Årlig database pladsleje inkl. Normal vedligeholdelse. Kr. 2.000

4c. Forslag 3:
Forslagsstiller: Jonas Deckers: Tranehusene 57.
De højeste af træerne ved det grønne område ved siden af Tranehusene 73 foreslås beskåret i højden eller helt fældet, da de tager lys og udsigt, samt risikerer at vælte og beskadige nærliggende hegn/bygninger.

4d. Forslag 4:
Forslagsstiller: Karina Al-Saffar: Rytterhusene 5.
Jeg vil gerne stille et forslag om, at der opstilles stativer med poser til opsamling af hundelorte. I en perfekt verden ville alle hundeejere selv have poser med og samle op efter deres hunde, men sådan er det desværre ikke for alle. Derfor kunne de få hundeejere, der ikke selv har poser i lommen, motiveres til at samle op efter deres hunde, hvis posen er let tilgængelig. Desuden kan andre, der opholder sig på de forskellige plæner få en mulighed for at fjerne noget, der f.eks. ligger lige midt på fodboldbanen, hvor børnene måske leger.

Jeg mener at vi optimalt set, skal have opsat 11 stativer fordelt rundt i GP. Jeg har indhentet et tilbud på nogle stativer, hvor vi kan spare 10 procent. Dette ville koste 1192,50kr pr stativ, dvs 13117,50 kr for 11 stk og det koster 399kr for 1000 poser.

Jeg tror på, at pengene er godt givet ud for at vi kan få nogle pænere grønne områder til glæde for os alle.

4e. Forslag 5:
Forslagsstiller: Per Skyttehusene 58:
Foreslår at man enten køber eller leaser en maskine/støvsuger til opsamling af blade og papiraffald. Når man nu har valgt at have så mange buske og træer som nu har det med at "fælde" til efteråret især.

4f. Forslag 6:
Forslagsstiller: Per Skyttehusene 58
Mht til omdelt seddel ang. unge der ikke forstår hvordan man opfører sig, så er mit forslag at man hyrer et vagtværn. De kommer vel når der bliver ringet og det kan måske stresse de unge til at finde på noget andet.

4g. Forslag 7:
Forslagsstiller: Bestyrelsen:
Indlæg vedr. tvangsauktion gennemgang af de enkelte case økonomisk og juridisk, forslag om der skal sættes en på tvangsauktion. Se bilag med skrivelse fra Advokat vedhæftet indkaldelsen. Fremlæggelse ved advokat Henrik Benjaminsen.

4h. Forslag 8:
Forslagsstiller: Bestyrelsen
Beslutning om at de nye skraldestativer skal betales over 8 gange af 400kr/kvartal eller 6 gange af 525kr/kvartal. Opkræves efter at grundvandspumpebidraget er slut.

5. Fastsættelse af honorarer
6. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent
7. Valg af kasserer for 2 år
a. På valg er Sven Erik Kirchhoff, Fiskerhusene 94.
8. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år
8a. På valg er Rudi Tobisch, Tranehusene 36 og Thomas N.M. Hansen, Tranehusene 25, samt en ledig plads (tidligere Susanne Baudier, Tranehusene)
9. Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 1 år
9a. Ledig plads (tidligere Jens Olsen, Bispehusene)
10. Valg af 2 suppleanter
10a. 2 ledige pladser

11. Valg af 2 revisorer
11a. På valg er Benno Jørgensen, Tranehusene 58 og Christian Johansen, Skyttehusene 69.
12. Valg af 2 revisorer
12a. På valg er Gitte Jørgensen, Rytterhusene 51 og Peter Larsen, Rytterhusene 27.
13. Eventuelt.
13a. Under dette punkt kan der ikke sættes forslag til afstemning.

Bestyrelsen

NB.
Fuldmagter til generalforsamlingen: Hver mødedeltager kan kun have en fuldmagt med, og den skal være generel. Dvs. der må ikke stå, hvad der skal stemmes, og den skal gælde til alle punkter på dagsordenen – se vedtægterne §11 stk.1.

Restancer til grundejerforeningen skal være betalt for at kunne deltage i generalforsamlingen, kvittering kan medbringes. Restance kan betales ved indgangen til generalforsamlingen – se vedtægterne §5 stk.6.