Print Friendly, PDF & Email

referat af generalforsamling mar 2016

Print Friendly, PDF & Email

Beslutningsreferat af generalforsamling i Grundejerforeningen Godthåbsparken,
torsdag den 31. marts 2016 kl. 19.00
på Herstedøster Skole.

Formanden Christian Heick bød velkommen kl 19.08, lidt forsinket pga. det store fremmøde.

1: Valg af dirigent.

Finn Stubtoft blev enstemmigt valgt. Generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Sammen med indkaldelsen var der blevet omdelt regnskab, bestyrelsens beretning samt rettidig indkommende forslag. Alt kunne ligeledes læses på hjemmesiden.

Der var 98 parceller til stede, heraf 10 ved fuldmagter. I alt 216 stemmer.

2: Bestyrelsens beretning.

Bestyrelsens beretning blev gennemgået. Beretningen blev vedtaget.

3: Aflæggelse af revideret regnskab til godkendelse.

Kasseren gennemgik regnskabet 2015. Regnskabet er godkendt af både interne og eksterne revisorer. Regnskabet blev vedtaget.

4: Rettidigt indkommende forslag.

A – Ansættelse af Gartner.

Jeg vil gerne stille forslag om, at der ansættes en gartner til en fast helårsansættelse, i stedet for kun at have 1 mand ansat i sommermånederne til at slå græs, som det har været hidtil.

Jeg mener, at der er arbejde nok til 1 mand mere i at passe de grønne områder hele året rundt, da kvaliteten godt kunne være højere. Som det er nu, er der opgaver, som ikke kan nås rettidigt og opgaver, som vores nuværende ansatte ikke har kompetencerne til, hvorfor det har været nødvendigt at hyre eksternt hjælp.

Ved en fastansættelse mener jeg, at den ansatte får en større forståelse og ansvarsfølelse for områdets opgaver og hvis det er en gartner eller anden faguddannet, mener jeg også at kvaliteten vil blive højere.

Så jeg vil gerne indstille til at bestyrelsen undersøger muligheden for en helårsansættelse uden at kontingentet skal stige.

Forslagsstiller: Dina Markussen, Fasanhusene 52.

For:                130                Vedtaget

Imod:             86

I alt:               216 stemmer

B – Skiltning på legepladser og tennisbaner.

Skiltning på henholdsvis legepladser og tennisbanerne om, at der skal være ro senest på et givent tidspunkt f.eks. kl 21.30.

Aflåsning af tennisbanerne skal være med cylindre, hvor man ikke bare kan få kopieret nøglen i nærmeste hælebar.

Forslagsstiller: Per Larsen, Skyttehusene 58.

Forslaget blev på generalforsamlingen, efter debat, opdelt i 2 forslag.

Et om skiltning, og et om aflåsning af tennisbaner.

Forslaget om skiltning, som fremlagt i indkaldelsen, blev trukket.

Der kom så et forslag om at ændre vores hus- og ordensregler.

Forslaget er som følger:

Der skal være ro i fælles udendørs arealerne senest kl 22.00

For:                216                Vedtaget

Imod:             0                   

Forslaget om aflåsningen af tennisbaner blev trukket, da der allerede arbejdes på en løsning, som forventes ibrugtaget snarest.

C – Vedligeholdelse af facaderne på gavlene.

Der er nogle facader, som er blevet pudset op og malet, og andre facader er blevet malet. Mit forslag går ud på, at facaderne skal være ens, da det vil være pænest. Der er mange, der trænger til at blive vedligeholdt.

Udgiften til vedligeholdelse kunne blive dækket over grundejerforeningen med en mindre prisstigning. Grundejerforeningen er stor, så der må kunne indhentes et godt tilbud.

Forslagsstiller: Merete Trane Krogh, Rytterhusene 19.

Forslagsstilleren var ikke tilstede, og kunne derfor ikke uddybe eller begrunde forslaget.

Forslaget blev afvist, da det er i strid med vores vedtægter.

D – Udskiftning af Skure.

Mange skure trænger til at blive udskiftet. Kan grundejerforeningen indhente tilbud på nye skure, så det bliver attraktivt at udskifte og derved vedligeholde deres bolig.

Forslagsstiller: Merete Trane Krogh, Rytterhusene 19.

Forslagsstiller var ikke tilstede, og kunne derfor ikke uddybe eller begrunde forslaget.

Bestyrelsen tolkede forslaget, som at det pålægges bestyrelsen at indhente tilbud fra forskellige leverandører på de 6 typer at skurer som er tilladt iflg. lokalplanen. Og disse tilbud gøres offentlig tilgængelige for beboerne i Grundejerforeningen Godthåbsparken.

For:                0

Imod:             216                Faldet

E – Større åbenhed om bestyrelsens arbejde.

Jeg vil godt foreslå at der kommer større åbenhed om bestyrelsens store arbejde.

1. at der er åbne dagsordner for møderne, og disse er tilgængelige på hjemmesiden.

2. at mødedatoer bliver tilgængelige på hjemmesiden.

3. at der skrives referat fra møder og det er tilgængeligt på hjemmesiden senest 14

     dage efter afholdt møde.

Der skal lyde stor ros for der er kommet meget mere information på hjemmesiden i form af nyt fra bestyrelsen.

Jeg er ikke i tvivl om der gøres et stort arbejde fra bestyrelsens side, jeg finder det dog ret problematisk, at jeg som beboer ikke kan se hvad der er fokus på. Ligedan er det vanskeligt at støtte op om evt. problematikker da informationsniveauet er ”under cover” – usynligt.

Til den nuværende og kommende bestyrelse vil jeg opfordre til arbejde med hvordan vi får fokus på de vedtægter vi har og hvordan de overholdes. Her tænker jeg specifik på parkering af lastbiler, autocampere med mere.

Forslagsstiller: Jane Nielsen, Skyttehusene 46.

Forslagsstiller var ikke tilstede, og kunne derfor ikke uddybe eller begrunde forslaget.

Dirigenten delte forslaget op i 2, et om større åbenhed, og et om fokus på vedtægter mht. parkering.

Begge forslag:

For:                0

Imod:             216                Faldet

5: Fastsættelse af honorar.

Honoraret reguleres med pristallet som er 0,7 %.

Vedtaget.

6: Fremlæggelse af budget 2016 og fastsættelse af kontingent 2016.

Kasseren gennemgik budgettet for 2016.

Uændret kontingentet i 2016.

Dog opkræves kr. 980,00 pr. parcel, delt over 4 kvartaler, som betaling for tidligere vedtaget alarm og udskiftning af grundvandspumper.

Vedtaget.

7: Valg af formand for 2 år.

Christian Heick, Fasanhusene 59 blev valgt.

8: Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.

Jens Olsen, Bispehusene 42 blev valgt.

Dina Markussen, Fasanhusene 52 blev valgt.

9: Valg af 2 suppleanter for 1 år.

Henning Engelbak, Skyttehusene 12, valgt.

Lone Mikkelsen, Rytterhusene 76, valgt.

10: Valg af 2 revisorer.

Christian Johansen, Skyttehusene 69, valgt.

Benno Jørgensen, Tranehusene 58, valgt.

11: Valg af 2 revisorsuppleanter.

Nils Jensen, Rytterhusene 25, valgt.

Per Larsen, Skyttehusene 58, valgt.

12: Eventuelt.

Stor ros til bestyrelsens nye linje mht. beboerinddragelse.

Der kommer en ny skraldeordning i Albertslund kommune i løbet af 2016. Bestyrelsen mangler pt information fra kommunen, men vi arbejder på en god løsning for Godthåbsparken. Vi har i øjeblikket vores egen ordningen, og der arbejdes henimod at vi beholder den, dog med de ændringer som kræves. Vi betaler 5 % mindre end dem som har den kommunale ordning. Og det vil vi gerne fortsætte med.

Der skal investeres i løsninger, både på vores fælles genbrugsplads og hos den enkelte parcel.

Der skal fremover sorteres i 7 fraktioner på parcellen, og bestyrelsen tester forskellige løsninger på sorteringsudfordringen. Også for at finde ud af tømnings intervaller o. lign.

Der afholdes en fællesdag, når vi har mere information at dele ud af. Og der kommer fokus på hvordan der skal sorteres i de 7 fraktioner i egen forhave/forgård.

Det er ikke en beslutning bestyrelsen har truffet, det er en EU beslutning, som kommunerne skal implementere, og som kommunen så har pålagt grundejerforeningen.

På generalforsamlingen kunne der ses et eksempel på hvordan et stativ kan komme til at se ud.

Det bliver majsposer til bioaffaldet.

Dejligt med overhead – men teksten skal være større, så det kan læses fra andet end første række.

Generalforsamlingen blev hævet kl 2150.

Dirigenten takkede for god ro og orden.

Formand Christian Heick              

Sekretær Lone Mikkelsen                    

Dirigent Finn Stubtoft

Hvad koster GP 2016

Print Friendly, PDF & Email

Årsberetning for 2015

Print Friendly, PDF & Email

Årsberetning Godthåbsparken 2015


Generelt
Bestyrelsen fik i 2015 ny formand og næstformand. Det har ført til nye måder at arbejde på. Hvor der tidligere var nogle af bestyrelsens arbejdsopgaver, som blev foretaget af enkelt personer, har vi nu sat det som mål, at der altid bør være minimum 2 bestyrelsesmedlemmer ind over alle arbejdsopgaver. Både som støtte og backup og ikke mindst som en måde at dele viden ud på flere personer. Derudover har vi også sat os det mål at blive bedre til at oplyse om bestyrelsens arbejde og de løbende projekter, som vi har sat i gang. Dette sker via Grundejerforeningens hjemmeside. Dette er et udviklingspunkt, som vi løbende har fokus på.
Da tennissæsonen var ovre, og svømmebadet var vinterlukket, gik renoveringen af fællesområdet i gang. Arbejdet bliver først helt færdigt i foråret 2016, da der mangler noget anlægsgartnerarbejde.

Parkeringspladser
Der er blevet etableret 8 nye sideparkeringspladser i Glentehusene. Vi kom desværre i gang så sent på året, at det ikke var muligt at blive helt færdige. Stregerne mangler, men parkeringsbåsene vil blive opmærket, når temperaturene er steget lidt mere. Vi har stadig en udfordring med antallet af parkeringspladser i GP, men problemet er, at der hvor der er størst behov samtidigt er der, hvor der ikke er plads til flere sideparkeringspladser. Samtidigt er der andre steder i GP, hvor der er ledige pladser.
Trailer/campingvogne henstilles ofte ulovligt på vores parkeringspladser, da det ifølge kommunens regler kun er tilladt et henstille et påhængskøretøj i 24 timer. Vi har i 2015 ændret den informationsseddel, der bliver sat på de henstillede påhængskøretøjer, da der opstod misforståelser. Vi har også henvendt os til politimesteren, for at få navn og adresser på ejerne af påhængskøretøjerne. Politiet skulle have kontaktet de pågældende ejere.

Boldbanen ved Kærnehuset
Der har været store problemer med boldbanen ved Kærnehuset med blandt andet støjgener. Vi har over for kommunen et minimumskrav vedr. banen og det er, at fodboldbanen skal ombygges til en model med støjdæmpede bander. Nettet over banen kunne ikke modstå den tunge sne i december, så det er taget ned foreløbigt. Der har også været problemer med grupperinger af unge, der skabte usikkerhed i området. Omkring årsskiftet fik Klub Kærnehuset smadret adskillige vinduer, og der blev sat ild til en container.
Vi er i dialog med Kærnehuset, kommunen, Kriminalpræventiv enhed og politiet, og vi har været til 2 møder og skal til det 3 mødes snarest. Der arbejdes på en holdbar løsning, og der sat initiativer i gang.

Kontor
I forbindelse med helligdagene omkring jul og nytår blev alle vinduerne i kontoret smadret - optil flere gange. Det kom til at koste os mange penge at få afdækket midlertidigt og at få isat nye vinduer efterfølgende. Også dette er blevet taget op på de ovenævnte møder med kommunen og politiet.

Grundvandspumpe alarmer
De to steder vi tidligere har testet alarmer, blev i 2015 udvidet med en 3. løsning, da vi ønskede at få et 3. tilbud. Den nyeste løsning er den vi har besluttet os for. Prisen var således, at vi for en lille merpris, som dækkes ind under det normale budget, kunne få helt nye pumper. Det gør, at vi kan spare på den normale udskiftning/vedligehold af pumper (nogle af pumperne i foreningen er aldrig blevet skiftet). Det er også i den løsning blevet muligt at trække ledning gennem aftræksrør, i stedet for at den skulle nedfræses i gulvet. Udskiftningen er startet op i uge 12 og forventes at slutte i løbet af uge 17, såfremt alt går efter planen.

Renovation
Der har ikke været nogle ændringer i 2015, men i efteråret 2016 bydes der på mange nye udfordringer.
Det er meningen, at 50% af alle affaldsressourcer skal genbruges. Det er et EU direktiv, der bliver til dansk lov. Kommunalbestyrelsen i Albertslund har på baggrund af dette besluttet en ambition om, at målet skal nås inden 2018. Derfor skal vi i fremtiden sortere i 7 fraktioner nær husstanden.
Vi fortsætter med vores egen renovationsordning, men vi skal også til at sortere metal, plast, pap og organisk affald ved hustanden. Det betyder, at vi skal have endnu et stativ foran huset. Dette stativ skal bruges til det organiske affald og til plast. Det nuværende skuffestativ skal bruges til papir, metal, pap og glas. Det vil naturligvis være sådan, at storskraldspladsen stadig vil være det sted store enheder og mængder skal hen. Kommunens oplæg er, at vi skal gå over til 14 dages tømning, så det organiske affald hentes den ene uge og restaffald hentes den næste. De øvrige afhentninger har vi er endnu ikke fastlagt, men justeringer kommer vi ikke uden om.

Legepladser
Vi arbejder på at kunne præsentere en ny legeplads i Skriverhusene, da Western naturlegepladsen efterhånden kun er en skygge af sig selv. Den ligger dog uden for vores matrikel, på kommunens område. Der har tidligere været en mundtlig aftale, og vi venter på en skriftlig lånaftale for området. Derefter skal der søges en byggetilladelse. Vi håber at kunne anlægge legepladsen inden sommeren.

Hegn
Vi endte med at skifte hele hegnet omkring tennis-, minigolf- og svømmebassin-området. Vi er gået væk fra trådhegn, og har fået et mere solidt hegn, der forhåbentligt holder sig pænt i mange flere år. Der mangler stadig en hel del anlægsgartnerarbejde, før området står færdigt. Derudover vil der gå noget tid, før det hele er rigtigt pænt, og det grønne er vokset op.

Tennisbaner
Renoveringen af tennisbanerne har været sparet væk i mange år, men nu er de snart færdige. Der er kommet kunstgræs på banerne, net-stolperne er blevet oprettet, og stolpernes fundament er blevet forstærket. Der kommer nye net og nye bænke. Der mangler en del anlægsgartnerarbejde, der skal blandt andet laves en kant ved bunden af hegnene, så boldene ikke ruller ud under hegnet. Hegnet har fået nye døre, så begge baner har en dør i hver side, udfor nettet. Disse vil blive aflåst og kræve en nøgle, ligesom til morgenbadning. Disse nøgler kan hentes på kontoret mod et depositum. Til tennisbanerne bliver det en systemnøgleløsning.

Minigolf
7 baner er blevet nylavet/renoveret.
Det store træ på pladsen blev ramt af tung sne i vinteren, og flere store grene knækkede. Der er sket småskader på de nærmeste baner, men det var heldigvis ikke nogle af de nye baner der blev ramt.

Svømmebadet
Liggestolsområdet bliver udvidet da vi, i forbindelse med det nye hegn, har valgt at flytte beplantningen om på minigolf-siden af hegnet. Vi har indkøbt en dug, der ligger over det store bassin i vinterperioden. Den forhindrer skidt og blade kommer ned i bassinet. Dermed undgår vi at skulle tømme bassinet for vand, rensning af bund og sider samt genopfyldning af 750.000 liter vand. Vandet fra sidste år skal nu bare toppes op og så renses igennem vores anlæg.
Vi fik nye grønne gummibånd med Godthåbsparken tryk på. Unge svømmere kan, hvis de viser deres færdigheder over for livrederne, få et pink bånd, der giver adgang til den dybe ende af bassinet. Hvis man skal ned og bade, skal båndet huskes og kunne vises frem.

Hjertestarter
De 5 nye hjertestartere er kommet op og er på følgende adresser:
• Bispehusene 25 på siden af skuret ud mod græsplænen/parkeringspladsen.
• Fiskerhusene 1 på fronten af skuret ud mod stien.
• Jægerhusene 62 på enden af skuret ud mod stien og legepladsen.
• Fasanhusene 59 på enden af skuret ud mod stien og legepladsen.
• Tranehusene 47 på siden af skuret ud mod græsplænen.
På loppemarkedet i maj 2015 var en repræsentant fra firmaet, som har leveret hjertestarterne, tilstede, og han viste hvordan hjertestarterne skal bruges. Han kom også og besøgte os en aften i medio december 2015, hvor vi igen fik vist hvordan hjertestarterne skal bruges. Vi regner med at lave en demonstration igen i maj/juni 2016. Vi er rigtig glade for den store opbakning og den ros vi har fået, i forbindelse med vi har sat hjertestarterne op.

De grønne områder
Mange træer, buske og hække knækkede og væltede, da vi oplevede vintervejr med meget tung sne, og senere også en gang stormvejr.
Det har været nødvendigt at hyre eksternt gartnerhjælp primært til Trane-Rype, hvor der er en del områder, som nu er gjort mindre vedligeholdelseskrævende. Ikke alle er enige i vores beslutninger, men de er truffet for at fordele ressourcerne mest fair.
Hvis man ønsker noget andet i sit område, end det vi kan tilbyde, er man velkommen til at søge om det, men det kræver, at man som beboer selv vedligeholder det.
Vi vil fortsat arbejde på at gøre de grønne områder pænere og opfordrer alle til at tage et medansvar for at dette skal lykkes.
Vi henstiller ligeledes til, at alle sørger for, at deres huse, skure og hegn er vedligeholdt og fremstår pænt - dette øger glæden ved at bo her endnu mere.
Vi har fortsat massive problemer med, at især børn og unge smider deres affald over alt, og at nogle hundeejere ikke samler deres hundelorte op. Hjælp os med at sige fra over for dette når I oplever det.

Bump
Der er som forsøg sat 3 bump op på stikvejen i Skyttehusene. Vi har konstateret, at placeringen af disse ikke er helt optimal, hvorfor vi har ændret lidt i dette. Det bliver muligt at køre uden om bump, når man cykler. Når vi har afprøvet den nye placering, vil vi evaluere på forsøget.

Kompostbeholdere
Der er ca. 230 parceller, der har kompostbeholdere. Husk at kompostbeholdere er gratis og kan rekvireres via kontoret.

Fester
Sankt Hans festen blev afholdt i godt vejr, heksen blev brændt af og midsommervisen sunget.
Fastelavnsfesten var en stor succes med ca. 270 deltagere. Dejligt at se så mange glade beboere og flotte udklædninger. Vi glæder os til at gentage succesen næste år. Ris/ros modtages gerne.

Nytårsfyrværkeri
Efter vi i 2013 besluttede at hvert parcel skal betale 25 kr. i kvartalet, har nytårsfyrværkeriet været en fast og tilbagevendende begivenhed her i Godthåbsparken, således også i år.

Loppemarked
Beboere i Godthåbsparken har i 2015 arrangeret 2 fælles loppemarkeder, der blev afholdt på græsplænen mellem Glente/Rytter og senest mellem Falke/Jæger.
Bestyrelsen deltog på loppemarkedet med en sodavand- og popcornbod.

Projekter, som er i støbeskeen til udførelse på et senere tidspunkt
• Renovering af de øvrige minigolfbaner
• Solceller til strømproduktion. Vi har undersøgt mulighederne og økonomien i at etablere et solcelle anlæg på taget af vores værksteds- eller kontorbygning
• Etablering af kunstgræs på "metal" legepladsen i Tranehusene lige nr.
• Renovering af legepladsen med skibet i Fiskerhusene ud mod Roholmsvej
• Det gamle naturlegepladsområde i Glentehusene.
Der er dog ikke økonomi til alle ting på én gang, så det vil ske løbende. Ligesom vi vil se på alle de andre legepladser løbende, hvis de trænger til renovering, udskiftning eller afvikling.

Indkaldelse til generalforsamling torsdag den 31. marts 2016

Print Friendly, PDF & Email

Indkaldelse til generalforsamling i
Grundejerforeningen Godthåbsparken
torsdag den 31. marts 2016 kl. 19:00
på Herstedøster Skole i musisk rum.

bemærk at generalforsamlingen ikke afholdes på den sædvanlige lokalitet


Dagsorden:


Pkt.1. Valg af dirigent.


Pkt.2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.


Pkt.3. Aflæggelse af revideret regnskab til godkendelse.


Pkt.4. Rettidige indkomne forslag.


A – Ansættelse af Gartner.
Jeg vil gerne stille forslag om, at der ansættes en gartner til en fast helårsansættelse, i stedet for kun at have 1 mand ansat i sommermånederne til at slå græs, som det har været hidtil.
Jeg mener, at der er arbejde nok til 1 mand mere i at passe de grønne områder hele året rundt, da kvaliteten godt kunne være højere. Som det er nu, er der opgaver, som ikke kan nås rettidigt og opgaver, som vores nuværende ansatte ikke har kompetencerne til, hvorfor det har været nødvendigt at hyre eksternt hjælp.
Ved en fastansættelse mener jeg, at den ansatte får en større forståelse og ansvarsfølelse for områdets opgaver og hvis det er en gartner eller anden faguddannet, mener jeg også at kvaliteten vil blive højere.
Så jeg vil gerne indstille til at bestyrelsen undersøger muligheden for en helårsansættelse uden at kontingentet skal stige.


Forslagsstiller: Dina Markussen, Fasanhusene 52.

-------------------------------------------------------------

B – Skiltning på legepladser og tennisbaner.

Skiltning på henholdsvis legepladser og tennisbanerne om, at der skal være ro senest på et givent tidspunkt f.eks. kl 21.30.

Aflåsning af tennisbanerne skal være med cylindre, hvor man ikke bare kan få kopieret nøglen i nærmeste hælebar.

 

Forslagsstiller: Per Larsen, Skyttehusene 58.

-------------------------------------------------------------

C – Vedligeholdelse af facaderne på gavlene.

Der er nogle facader, som er blevet pudset op og malet, og andre facader er blevet malet. Mit forslag går ud på, at facaderne skal være ens, da det vil være pænest. Der er mange, der trænger til at blive vedligeholdt.
Udgiften til vedligeholdelse kunne blive dækket over grundejerforeningen med en mindre prisstigning. Grundejerforeningen er stor, så der må kunne indhentes et godt tilbud.

 

Forslagsstiller: Merete Trane Krogh, Rytterhusene 19.

-------------------------------------------------------------

D – Udskiftning af Skure.

Mange skure trænger til at blive udskiftet. Kan grundejerforeningen indhente tilbud på nye skure, så det bliver attraktivt at udskifte og derved vedligeholde deres bolig.

Forslagsstiller: Merete Trane Krogh, Rytterhusene 19.

-------------------------------------------------------------

E – Større åbenhed om bestyrelsens arbejde.

Jeg vil godt foreslå at der kommer større åbenhed om bestyrelsens store arbejde.
1. at der er åbne dagsordner for møderne, og disse er tilgængelige på hjemmesiden.
2. at mødedatoer bliver tilgængelige på hjemmesiden.
3. at der skrives referat fra møder og det er tilgængeligt på hjemmesiden senest 14
dage efter afholdt møde.
Der skal lyde stor ros for der er kommet meget mere information på hjemmesiden i form af nyt fra bestyrelsen.
Jeg er ikke i tvivl om der gøres et stort arbejde fra bestyrelsens side, jeg finder det dog ret problematisk, at jeg som beboer ikke kan se hvad der er fokus på. Ligedan er det vanskeligt at støtte op om evt. problematikker da informationsniveauet er "under cover" – usynligt.
Til den nuværende og kommende bestyrelse vil jeg opfordre til arbejde med hvordan vi får fokus på de vedtægter vi har og hvordan de overholdes. Her tænker jeg specifik på parkering af lastbiler, autocampere med mere.

Forslagsstiller: Jane Nielsen, Skyttehusene 46.

-------------------------------------------------------------

Pkt. 5. Fastsættelse af honorarer.

 

Pkt.6. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.

 

Pkt.7. Valg af formand for 2 år.
          På valg er Christian Heick, Fasanhusene

Pkt.8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.
         
På valg er Lone Mikkelsen, Rytterhusene 76 og Jens Olsen, Bispehusene 42.

Pkt.9. Valg af 2 suppleanter.
          På valg er Henning Engelbæk, Skyttehusene 12 og Dina Markussen, Fasanhusene 52.

Pkt. 10. Valg af 2 revisorer.
          På valg er Benno Jørgensen, Tranehusene 58 og Christian Johansen, Skyttehusene 69.

Pkt.11. Valg af 2 revisorsuppleanter.
          På valg er Gitte Jørgensen, Rytterhusene 51 og Peter Larsen, Rytterhusene 27.

Pkt.12. Eventuelt.
         Under dette punkt kan der ikke sættes forslag til afstemning.

 

Bestyrelsen

 

NB.
Fuldmagter til generalforsamlingen: Hver mødedeltager kan kun have en fuldmagt med, og den skal være generel. Dvs. der må ikke stå, hvad der skal stemmes, og den skal gælde til alle punkter på dagsordenen – se vedtægterne §11 stk.1.

Restancer til grundejerforeningen skal være betalt for at kunne deltage i generalforsamlingen, kvittering kan medbringes. Restance kan betales ved indgangen til generalforsamlingen – se vedtægterne §5 stk.6.