Print Friendly, PDF & Email

Referat fra Generalforsamling 2014

Print Friendly, PDF & Email

Beslutningsreferat af generalforsamlingen
mandag den 31. marts 2014 kl. 19.00 på VUC-VEST, Gymnasievej 10.

Dagsorden:

Pkt. 1. Valg af dirigent.

Steffen Wanscher blev valgt som dirigent og meddelte at generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig.

Pkt. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.

Beretningen blev gennemgået. Nils Jensen tilføjede, at de store kastanjetræer langs stien fra Rytterhusene og frem bliver fældet, da de er syge. Beretningen blev herefter taget til efterretning med de faldne bemærkninger (beretningen kan læses på foreningens hjemmeside).

Pkt. 3. Aflæggelse af revideret regnskab til godkendelse.

Regnskabet blev fremlagt og gennemgået. Regnskabet er blevet godkendt af både de interne revisorer og de eksterne revisorer.

Regnskabet blev godkendt med overvældende flertal.

 

Pkt. 4. Rettidige indkomne forslag.

A – Etablering af cykelværksted.

Begrundelse: Vi er nogle stykker, der godt kunne tænke os, at vi havde et cykelværksted i Godthåbsparken. Det skal være et sted, hvor der er værktøj og hvor man på bestemte tidspunkter kan få vejledning i at reparere sin cykel. Samtidig kan cykelværkstedet danne base for en cykelklub, der f. eks. kan arrangere fællesture (med guider). Også andre aktiviteter kan knyttes til cykelværkstedet, f.eks. et "lær at lappe din cykel på 5 minutter" – kursus.
Vi vil derfor søge om et rammebeløb på kr. 35.000,- til at etablere et cykelværksted. Vi vil foreslå at der indkøbes en brugt skurvogn som placeres på storskraldspladsen mellem Skuret og værkstedet. Ud over skurvognen er der brug for lidt værktøj, ophæng til cykel, en kompressor, en el-radiator og at der trækkes vand og strøm fra værkstedet.

Forslaget blev nedstemt med stor majoritet.

 

B – Parkering forbeholdt beboerne (skiltning ved alle parkeringspladser i GP).
Begrundelse: Antallet af parkerede biler udefra er stigende og i et omfang, der i perioder gør det svært at finde ledige pladser for beboerne og deres egne gæster.
Ofte er det – i hvert fald i Glentehusene – nødvendigt at parkere på stamvejene. Det skyldes også, at antallet af beboernes egne biler er stigende. I den forbindelse kan generalforsamlingen passende tage stilling til det rimelige i, at man i forbindelse med drift af vognmandsvirksomhed kan disponere over p-pladser til sine varevogne og chaufførernes privatbiler.
I den nye lokalplan 20.4 står der i §3, stk. 3: "3.3 Ejendomme må ikke benyttes til erhverv. Dog kan en ejendom benyttes til liberale erhverv, som almindeligvis udføres fra en bolig (f.eks. frisør, dagpleje og lignende), når virksomheden drives af ejendommens beboer, og når det ikke med støj, trafik eller lignende er til gene.
Bestyrelsen havde følgende bemærkninger: Det er offentlige parkeringspladser som grundejerforeningen skal drive og vedligeholde.

Skriftlig afstemning: Forslaget faldt med 36 stemmer for og 68 stemmer imod.

 

C – Grundvandspumper med alarmsystem.

Begrundelse: Efter at der nu er etableret overvågningssystem af grundvandspumper 2 steder i bebyggelsen skal det besluttes, hvilken økonomisk model der foretrækkes.
Model 1: Der etableres 8 – 10 overvågningssystemer pr. år, hvilket svarer til ca. kr. 120.000,- pr. år. Dette medfører at alle har overvågningssystemer om ca. 10 år.
Financieringen kan foretages uden kontingentforhøjelse.
Model 2:
Alle 85 overvågningssystemer etableres på 1 år.
Financieringen vil medføre, at hver parcel skal betale kr. 980,-.

Afstemning mellem model 1 og model 2: Model 2 vedtaget med stor majoritet og således at financieringen afregnes på 1 gang.

 

Pkt. 5. Fastsættelse af honorarer.

Vedtaget at følge pristalsreguleringen.

 

Pkt. 6. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.

Budgettet fremlagt og gennemgået. Kontingentet følger pristalsreguleringen.

Vedtaget med stor majoritet.

 

Pkt. 7. Valg af formand for 2 år.

Nils Jensen. Rytterhusene 25 blev genvalgt.

Pkt. 8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.

Jens Olsen, Bispehusene 42 og Lone Mikkelsen, Rytterhusene 76 blev begge genvalgt.

Pkt. 9. Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 1 år.

Thomas N .M. Hansen Tranehusene 25 blev nyvalgt med 75 stemmer.

Pkt. 10. Valg af 2 suppleanter.

Henning Engelbak, Skyttehusene 12 blev genvalgt og Susanne K. Baudier, Tranehusene 71 blev nyvalgt.

Pkt. 11. Valg af 2 revisorer.

Benno Jørgensen, Tranehusene 58 og Christian Johansen, Skyttehusene 69 blev begge genvalgt.

Pkt. 12. Valg af 2 revisorsuppleanter.

Gitte Jørgensen, Rytterhusene 51 og Peter Larsen, Rytterhusene 27 blev begge genvalgt.

Pkt. 13. Eventuelt.

Information om YouSee og de nye muligheder de tilbyder.
Under dette punkt kan der ikke sættes forslag til afstemning.

Der var 70 parceller tilstede, heraf 3 med fuldmagt.

______________________      __________________      _____________________
Dirigent Steffen Wanscher       Formand Nils Jensen        Sekretær Lone Mikkelsen

Årsberetning 2013

Print Friendly, PDF & Email

Årsberetning 2013.

Bilag til grundejerforeningens generalforsamling 2014

 

Generelt:

2013 var året, hvor der blev etableret 24 ekstra sideparkeringspladser og afholdt tagpapmøde for beboerne.

Det var også året, hvor der blev etableret et nyt alarmsystem på grundvandspumpen i en enkelt række i Jægerhusene. Der er nu 2 steder, der er etableret alarmsystemer. På generalforsamlingen i 2014 skal der tages stilling til fortsættelsen af alarmsystemer på grundvandspumperne.

Der blev købt en ny traktor af mærket Kioti og en ny stor plæneklipper af mærket husqvarna rider.

Grundejerforeningen blev tilbudt at være med i Projektet "Grøn Transport". Et stort projekt, hvor Agendacenteret afholdt en del møder med interesserede beboere. Det lykkedes at sætte ønsker og budget sammen. Desværre var vi ikke mellem dem, der fik de afsatte midler til "Grøn Projekt".

Bertram Russel, den nyansatte medarbejder fra sidste år, er stoppet efter længere tids sygdom. Ny medarbejder er pr. 1. august 2013 Kim Hyldborg.

Peter Larsen, lederen af svømmebadet, har meddelt, at han stopper på grund af andet arbejde. Ny leder er Henning Engelbak.

Tennisbanerne fik heller ikke ny asfalt og nyt trådhegn i 2013. Det forventes at det lykkes i 2014.

 

Parkeringspladser:

I forbindelse med nyt asfalt på vejene i Fisker-, Skytte- og Rytterhusene blev der etableret 24 nye sideparkeringspladser Der er nu gennem de senere år etableret i alt 80 ekstra parkeringspladser i bebyggelsen.

 

Tagpap:

I november blev der afholdt møde om tagpap. På mødet var repræsentanter fra en række tagfirmaer, som fremviste deres produkter og kom med tilbud såvel for et enkelt tag som for en hel række. Der var mulighed for at tale med firmaerne og lave nærmere aftaler. Varmeværket var tilstede for at tale om mulighederne for tilskud i forbindelse med efterisolering af tagene.

 

Materialegården i Rypehusene:

En bås er aflukket, og der er etableret en port til sikring af foreningens materiel.

 

Elektronikaffald:

Kommunen har krævet, at der skulle etableres et halvtag over elektronikaffaldet. Dette er gjort.

 

Minigolf:

2 baner er ny istandsatte og der arbejdes videre på at få alle banerne renoveret.

 

Svømmebadet:

Fliserne på langs af det store svømmebassin er oprettet for at undgå snubleskader. Endvidere er der foretaget ændringer i kælderrummet, hvor det tekniske anlæg er placeret. Der er etableret ny væg til depotrum for at undgå syreskader og der er isat 2 nye yderdøre. For at undgå klorudslip i den store tank, der rummer 1000 liter, er der indkøbt 50 liters dagtanke.

 

Kompostbeholdere:

Der er stadig ca. 230 parceller, der har kompostbeholdere. Husk at kompostbeholdere er gratis og kan rekvireres via kontoret.

 

Klubber:

I grundejerforeningen er der 6 klubber og foreninger: GP-sportsklub (fodbold), GP-tennisklub, GP-badminton, BH74 fodboldklub i Bispehusene, Fyrværkeriforeningen i GP og Ældreklubben-GP.

 

Fester:

Der blev afholdt fastelavnsfest, hvor ca. 300 beboere deltog. Såvel børn som voksne slog katten af tønden. I stedet for katten var der karameller i de store tønder og rosiner i tønden for børn under 4 år. Grundejerforeningens lokale tryllekunstner Uffe optrådte for børnene og Jens Olsens svigersøn Allan Laumann og hans søn spillede og sang sammen med børnene. Sankt Hans festen blev afholdt traditionen tro. Mange var mødt frem og formanden holdt båltalen. Heksen blev brændt af og fællessangen sunget. Dejligt vejr med snakken på kryds og tværs.

 

Bestyrelsen

 

Indkaldelse til generalforsamling i grundejerforeningen

Print Friendly, PDF & Email

Indkaldelse til generalforsamling i
Grundejerforeningen Godthåbsparken
mandag den 31. marts 2014 kl. 19.00 på

VUC-VEST,
Gymnasievej 10.

Dagsorden:

Pkt. 1. Valg af dirigent.

Pkt. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.

Pkt. 3. Aflæggelse af revideret regnskab til godkendelse.

Pkt. 4. Rettidige indkomne forslag.

 

A – Etablering af cykelværksted.

Begrundelse: Vi er nogle stykker, der godt kunne tænke os, at vi havde et
cykelværksted i Godthåbsparken, Det skal være et sted, hvor der er værktøj og
hvor man på bestemte tidspunkter kan få vejledning i at reparere sin cykel. Samtidig
kan cykelværkstedet danne base for en cykelklub, der f. eks. kan arrangere
fællesture (med guider). Også andre aktiviteter kan knyttes til cykelværkstedet, f.eks.
et "lær at lappe din cykel på 5 minutter" – kursus.
Vi vil derfor søge om et rammebeløb på kr. 35.000,- til at etablere et cykelværksted.
Vi vil foreslå at der indkøbes en brugt skurvogn som placeres på storskraldspladsen
mellem Skuret og værkstedet. Ud over skurvognen er der brug for lidt værktøj,
ophæng til cykel, en kompressor, en el-radiator og at der trækkes vand og strøm fra
værkstedet.

Forslagsstiller: Sanne Thomsen, Jægerhusene 30.

 

B – Parkering forbeholdt beboerne (skiltning ved alle parkeringspladser i GP).

Begrundelse: Antallet af parkerede biler udefra er stigende og i et omfang, der i
perioder gør det svært at finde ledige pladser for beboerne og deres egne gæster.
Ofte er det – i hvert fald i Glentehusene – nødvendigt at parkere på stamvejene.
Det skyldes også, at antallet af beboernes egne biler er stigende. I den forbindelse
kan generalforsamlingen passende tage stilling til det rimelige i, at man i forbindelse
med drift af vognmandsvirksomhed kan disponere over p.pladser til sine varevogne
og chaufførernes privatbiler.
I den nye lokalplan 20.4 står der i §3, stk. 3: "3.3 Ejendomme må ikke benyttes til
erhverv. Dog kan en ejendom benyttes til liberale erhverv, som almindeligvis
udføres fra en bolig (f.eks. frisør, dagpleje og lignende), når virksomheden drives af
ejendommens beboer, og når det ikke med støj, trafik eller lignende er til gene.

Forslagsstiller: Peter Hjorth, Glentehusene 17.

 

C – Grundvandspumper med alarmsystem.

Begrundelse: Efter at der nu er etableret overvågningssystem af grundvandspumper
2 steder i bebyggelsen skal det besluttes, hvilken økonomisk model der foretrækkes.
Model 1: Der etableres 8 – 10 overvågningssystemer pr. år, hvilket svarer til ca. kr.
120.000,- pr. år. Dette medfører at alle har overvågningssystemer om ca. 10 år.
Financieringen kan foretages uden kontingentforhøjelse.
Model 2:
Alle 85 overvågningssystemer etableres på 1 år.
Financieringen vil medføre, at hver parcel skal betale kr. 980,-.

Forslagsstiller: Bestyrelsen.

 

Pkt. 5. Fastsættelse af honorarer.

Pkt. 6. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.

Pkt. 7. Valg af formand for 2 år.
På valg er Nils Jensen. Rytterhusene 25.

Pkt. 8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.
På valg er Jens Olsen, Bispehusene 42 og Lone Mikkelsen, Rytterhusene 76.

Pkt. 9. Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 1 år.
Ledig bestyrelsesplads.

Pkt. 10. Valg af 2 suppleanter.
På valg er Henning Engelbak, Skyttehusene 12 + ledig suppleantplads.

Pkt. 11. Valg af 2 revisorer.
På valg er Benno Jørgensen, Tranehusene 58 og Christian Johansen, Skyttehusene
69.

Pkt. 12. Valg af 2 revisorsuppleanter.
På valg er Gitte Jørgensen, Rytterhusene 51 og Peter Larsen, Rytterhusene 27.

Pkt. 13. Eventuelt.
Information fra YouSee: - Bland Selv kanaler, specielt tilbud til beboerne i GP (bredbånd og YouSee mobil)

Under dette punkt kan der ikke sættes forslag til afstemning.

Bestyrelsen.

NB.

Fuldmagter til generalforsamlingen: Hver mødende kan kun have en fuldmagt med, og den skal være generel. Dvs. der må ikke stå, hvad der skal stemmes, og den skal gælde til alle punkter på dagsordenen - se vedtægterne § 11 stk. 1.

Restancer til grundejerforeningen skal være betalt for at kunne deltage i generalforsamlingen, kvittering kan medbringes. Restance kan betales ved indgangen til generalforsamlingen – se vedtægterne § 5 stk. 6.