Print Friendly, PDF & Email

Referat fra Generalforsamling 2013

Print Friendly, PDF & Email

Beslutningsreferat af
generalforsamling i Grundejerforeningen Godthåbsparken

mandag den 25. marts 2013 kl. 19.00 på
VUC-VEST, Gymnasievej 10.

Dagsorden:

Pkt. 1.        Valg af dirigent.

Steffen Wanscher blev valgt som dirigent
og meddelte at generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig.

Pkt. 2.        Bestyrelsens beretning om det forløbne år.
Beretningen blev taget til efterretning med de faldne bemærkninger
(beretningen kan læses på foreningens hjemmeside).

Pkt. 3.        Aflæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
Formanden fremlagde og gennemgik regnskabet.
Regnskabet blev godkendt med overvældende flertal.

 

Rettidige indkomne forslag.

Pkt. 4a.       Fyrværkeriklub.
Det foreslås at der oprettes en fyrværkeriklub i Godthåbsparken.
Fyrværkeriklubbens bestyrelse består af minimum 5 medlemmer, heraf et medlem fra grundejerforeningens bestyrelse. Hvert år fastsætter generalforsamlingen kontingentet til fyrværkeriklubben, for næstkommende år opkræves et kontingent på kr. 25,- pr. kvartal til fyrværkeriklubben.
Formålet med fyrværkeriklubben er at afholde et fælles fyrværkeri Nytårsaften, herudover kan der evt. afholdes et fyrværkeri til Sankt Hans, Sommerfest og ved lignende arrangementer.
Forslagsstiller: Lars A. Clark, Rypehusene 38.
Dirigenten konstaterede, at en forening ikke kan pålægge sine medlemmer at være medlem af en anden forening.
Forslagsstilleren trak herefter forslaget tilbage.

Pkt. 4b.      Forsøgsbolig.
Grundejerforeningen skal beslutte om et enderækkehus (der evt. er interesseret?) kan være forsøgsbolig.
Årsag: Kommunen har i samarbejde med andre boligområder etableret prøvehuse, der er energiforbedret og ønsker nu at finde et enderækkehus i Godthåbsparken.
Da et evt. prøvehus bl. andet får en ny tagkonstruktion og derved ændrer bebyggelsens udseende, ønsker bestyrelsen at høre generalforsamlingen.
Forslagsstiller: Bestyrelsen.
Forslaget blev forkastet med 44 stemmer imod og 30 stemmer for.
                     
Pkt. 5.        Fastsættelse af honorarer.
Vedtaget med stort flertal at honorar til formand og kasserer pristalsreguleres.

Pkt. 6.        Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.
Formanden gennemgik budgettet for 2014.
Det blev vedtaget med stort flertal at kontingentet (der pristalsreguleres hvert kvartal) forhøjes med kr. 25,- pr. kvartal.

Pkt. 7.        Valg af kasserer for 2 år.
Sven Erik Kirchhoff, Fiskerhusene 94 blev genvalgt.

Pkt. 8.        Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.
Christian Heick, Fasanhusene 59,
Mikkel Skovby Jensen, Fiskerhusene 85 og
Rudi Tobisch, Tranehusene 36
blev alle genvalgt.

Pkt. 9.        Valg af 2 suppleanter.
Robert Juul, Skriverhusene 50 og
Henning Engelbak, Skyttehusene 12
blev begge genvalgt.

Pkt, 10.      Valg af 2 revisorer.
Benno Jørgensen, Tranehusene 58 blev genvalgt og
Christian Johansen, Skyttehusene 69 blev nyvalgt.

Pkt. 11.      Valg af 2 revisorsuppleanter.
Gitte Jørgensen, Rytterhusene 51 og
Peter Larsen, Rytterhusene 27
blev begge genvalgt.

Pkt. 12.     Eventuelt.
Under dette punkt kunne der ikke sættes forslag til afstemning.
40 parceller var repræsenteret på generalforsamlingen, der var ingen fuldmagter.


Dirigent Steffen Wanscher                                 Formand Nils Jensen

Årsberetning

Print Friendly, PDF & Email
Årsberetning 2012
Generelt:
2012 var året, hvor lokalplanen 20.4 Godthåbsparken endelig blev vedtaget, hvilket medfører, at 6 parceller skal ændre deres udestuer, og 2 parceller skal ændre deres terrasser.
Det var også året, hvor der blev afholdt solcellemøde, og de første 20 parceller fik solceller på taget, efter at tagene 3 steder i bebyggelsen var undersøgt mht. bæreevne.
Lederen af gårdmandsteamet, Søren Vang Olesen stoppede den 1. marts. Han ses stadig arbejdende i bebyggelsen, da han har sagt ja til at være ferieafløser 4 måneder om året. Ny formand for teamet er Peter Fenger, og nyansat medarbejder er Bertram Russel.
Der er sat et nyt alarmsystem på grundvandspumpen i en enkeltrække i Rytterhusene. Erfaringen herfra har medført, at der i april/maj bliver prøvet med et andet system i Jægerhusene, hvor en række har haft problemer med vand i kældrene grundet kortslutning i pumpesystemet.
Tennisbanerne fik heller ikke ny asfalt og nyt trådhegn i 2012. Det sker dog i 2013, hvor det er med i budgettet.
Lederen af svømmebadet, John Rasmussen har meddelt at han stopper. John har lovet at sætte de 2 nye, der deler Johns arbejde i gang med badesæsonen 2013.
 
Lokalplan:
Den 12. februar 2009 indkaldte miljøforvaltningen beboere i Godthåbsparken til en debat om en ny lokalplan. På mødet fremgik, at vi var uenige med forvaltningen på en række punkter. Et nyt møde blev afholdt den 4. juni i Musikteatret grundet de mange, der mødte den 12. februar på Herstedøster skole. Her måtte halvdelen gå hjem fordi der ikke var plads. De efterfølgende 3 år brugte forvaltningen på at få deres synspunkter igennem. Synspunkter som ikke var i overensstemmelse med Godthåbsparkens ønsker.
Efter flere høringer og møder med borgmesteren og forvaltningen, lykkedes det endeligt at få grundejerforeningens ønsker vedtaget. Som formand for grundejerforeningen, har det været en fordel at sidde i kommunalbestyrelsen. 2 gange lykkedes det at få forvaltningens ønsker taget af dagsordenen i kommunalbestyrelsen.
 
Videoovervågning:
2012 viste at det var en succes, at vi satte videoovervågning op i svømmebadet, på storskraldspladsen og i materialegården i Rypehusene.
 
Kompostbeholdere:
Der er stadig ca. 230 parceller, der har kompostbeholdere. Huks at kompostbeholdere er gratis og kan rekvireres via kontoret.
 
Svømmebadet:
Svømmebadet åbnede som planlagt, dog var vejret ikke med os, men mange børn og voksne mødte op og fik den årlige præsentation af livredderne og så, hvordan en livredning foregår. Der blev som sædvanlig drukket kaffe og te, samt spist kager, mens børnene fik is – herunder nogle voksne ”børn”. Børnene dykkede som de andre år efter guld og sølv i det opvarmede vand.
 
Klubber:
I grundejerforeningen er der 6 klubber og foreninger:
GP-sportsklub (fodbold),
GP-tennisklub,
GP-badminton,
BH 74 fodboldklub i Bispehusene,
Fyrværkeriforeningen i GP og
Ældreklubben-GP.
 
Fester:
Der blev afholdt fastelavnsfest, hvor ca. 300 beboere deltog. Såvel børn som voksne slog katten af tønden. I stedet for katten var der karameller i de stores tønder og rosiner i tønden for børn under 4 år. Grundejerforeningens lokale tryllekunstner Uffe optrådte for børnene og Jens Olsens svigersøn Allan Laumann  spillede og sang sammen med børnene.

Sankt Hans festen var dette år noget særligt idet, der udover arrangementet ved selve bålstedet var et stort arrangement på den store grønne plæne, hvor der var rejst et telt med plads til 300 mennesker. Der var kræmmermarked, tryllekunstner, børne DJ, Jazzband, fællesspisning, hoppeborg, tombola og levende musik til fællesdans sidst på aftenen. Og som noget særligt var det lykkedes at få borgmester Steen Christiansen til at holde båltalen. Alt i alt en rigtig god Sankt Hans aften.