Print Friendly, PDF & Email

Referat generalforsamling 2012

Print Friendly, PDF & Email

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Godthåbsparken
mandag den 26. marts 2012.

1: Valg af dirigent.

Steffen Wahscher blev enstemmigt valgt. Generalforsamlingen er lovligt varslet og beslutningsdygtig.

Sammen med indkaldelsen blev omdelt regnskab samt bestyrelsens beretning.

2: Bestyrelsens beretning.

Bestyrelsens beretning blev gennemgået. Kan læses i blade eller på hjemmesiden. Beretningen blev taget til efterretning.

3: Aflæggelse af revideret regnskab til godkendelse.

Kasseren gennemgik regnskabet. Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

4: Rettidigt indkommende forslag.

Ingen indkommende forslag.

5: Fastsættelse af honorarer.

Enstemmigt vedtaget at følge pristals reguleringen på 2,15 %.

6: Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.

Kasseren gennemgik budgettet for 2013. Kontingentet pristals reguleres. Enstemmigt vedtaget.

7: Valg af formand.

Nils Jensen, Rytterhusene 25 blev genvalgt.

8: Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.

Jens Olsen, Bispehusene 42 blev genvalgt.

Lone Mikkelsen, Rytterhusene 76 blev genvalgt.

9: Valg af 2 suppleanter.

Robert Juul, Skriverhusene 56 blev genvalgt.

Henning Engelbak, Skyttehusene 12 blev genvalgt.

10: Valg af 2 revisorer.

Torben Gamst, Fiskerhusene 44 blev genvalgt.

Benno Jørgensen, Tranehusene 58 blev genvalgt.

11: Valg af 2 revisorsuppleanter.

Gitte Jørgensen, Rytterhusene 51 blev genvalgt.

Peter Larsen, Rytterhusene 27 blev genvalgt.

12: Eventuelt.

Der var 32 parceller tilstede, heraf 0 ved fuldmagt.

 

Indkaldelse til Generalforsamling 26. marts 2012

Print Friendly, PDF & Email

Indkaldelse til Generalforsamling i

Grundejerforeningen Godthåbsparken

Mandag den 26. marts 2012 kl. 19.00

På VUC-VEST, Gymnasievej 10

(der hvor vi plejer at holde fastelavnsfest)

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.

 

 1. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.

 

 1. Aflæggelse af revideret regnskab til godkendelse.

 

 1. Rettidige indkomne forslag.

Der er ingen forslag modtaget

 1. Fastsættelse af honorarer.

 

 1. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.

 

 1. Valg af formand for 2 år.

På valg er: Nils Jensen – Rytterhusene 25

 

 1. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer

På valg er: Jens Olsen – Bispehusene 42

Lone Mikkelsen – Rytterhusene 76

 

 1. Valg af 2 suppleanter.

På valg er: Robert Juul – Skriverhusene 50

Henning Engelbak – Skyttehusene 12

 

 1. Valg af 2 revisorer.

På valg er: Torben Gamst – Fiskerhusene 44

Benno Jørgensen – Tranehusene 58

 

 1. Valg af 2 revisorsuppleanter.

På valg er: Gitte Jørgensen – Rytterhusene 51

Peter Larsen – Rytterhusene 27

 

 1. Eventuelt

Under dette punkt kan der ikke sættes forslag til afstemning

 

Bestyrelsen

 

NB: Generelt:

Fuldmagter til generalforsamlingen: Hver mødende kan kun have en fuldmagt med, og den skal være generel. Dvs. der må ikke stå, hvad der skal stemmes, og den skal gælde til alle punkter på dagsordenen. Se vedtægterne § 11 stk. 1.

Restancer til grundejerforeningen skal være betalt for at kunne deltage i generalforsamlingen, kvittering kan medbringes. Restance kan betales ved indgangen til generalforsamlingen. Se vedtægterne § 5 stk. 6.

 

Årsberetning for 2011

Print Friendly, PDF & Email

Årsberetning 2011

Generelt:

2011 var året, hvor vi fik 7 nye hovedlegepladser, 8 nye sidelegepladser, 2 udendørs motionscentre, 2 pannafodboldbaner og 1 svævebane. Indvielsen af de nye legepladser foregik den 28. august, hvor vi fik borgmesteren til at klippe indvielsessnoren over.

Det var også året, hvor generalforsamlingen besluttede, at kontingentet m.v. skal opkræves via Pengeinstitutternes Betalingsservice og enderækkehuse med grundvandspumpe skal have installeret en alarm.

Desværre var det også året, hvor lederen af gårdmandsteamet, Søren Vang Olesen fyldte 70 år den 16. december og efterfølgende meddelte, at han ville opsige sin stilling pr. 1. marts 2012.

Den nye lokalplan blev heller ikke vedtaget i 2011. Til gengæld fik de to lange stier mellem Trane- og Rypehusene endelig fjernet asfalten og pålagt SF-sten samtidig med , at der blev etableret en ny flot og robust stensætning mellem den ene sti og bedene samt legepladserne.

Alle 100 parceller med ulovligt placerede parabolantenner har nu placeret antennerne lovligt.

Det store svømmebassin og babybassinet fik nyt beklædningsfolie.

Tennisbanerne fik ikke ny asfalt og nyt trådhegn i 2011. Vi forventer først, at det sker i 2013.

Claus Monberg (gårdmand) forlod os den 31. august, da han havde fået tilbudt et job indenfor sit oprindelige fag.

Som erstatning for Claus blev Troels Busch ansat. Troels er mekanikeruddannet og bor i Godthåbsparken.

Lokalplan:

Den nye lokalplan er endnu ikke godkendt. Problemerne er som sidste år følgende: Størrelsen af terrasser og udestuer, overdækning af altaner, sternbrædder på skurene og markiser af tremmeværk. Vi har efter aftale med kommunen haft et rådgivende ingeniør og arkitektfirma til at se på løsning med hensyn til overdækning på l. sal. Endvidere har vi aftalt at udestuer max må gå 3 meter ud i haven fra oprindelig vinduesfacade. For terrasser gælder de samme 3 meter, dog med et ekstra udhæng uden sidevæg på 0,5 meter. Dette medfører at 164 parceller, der har ulovlige udestuer/terrasser i henhold til den eksisterende lokalplan nu bliver lovliggjorte.

Videoovervågning:

Da der i løbet af året har været indbrud i materialegården i bunden af Rypehusene, er der etableret videoovervågning. Vi har nu videoovervågning 3 steder i bebyggelsen: Svømmebadet, storskraldspladsen og materialegården i Rypehusene.

Sneplov:

Den store traktor med sneplov har haft sin første opgave, som blev rydning af sne på samtlige parkeringspladser den ene dag, det sneede dette år.

Kompostbeholdere:

Der er 230 parceller, der har kompostbeholdere. Husk at kompostbeholdere er gratis og kan rekvireres via kontoret.

Svømmebadet:

Som de forrige år åbnede svømmebadet som planlagt og vejret var dette år tåleligt. Mange børn og voksne mødte op og fik den årlige præsentation af livreddere og livredning. Der blev hygget og snakket, drukket kaffe og the samt spist kager, mens børnene fik is. Børnene dykkede traditionen tro efter guld og sølv i det opvarmede vand.

 

Klubber:

I grundejerforeningen er der 6 klubber og foreninger:

GP-sportsklub (fodbold), GP-tennisklub, GP-badminton, BH 74 fodboldklub i Bispehusene, Fyrværkeriforeningen i GP og Ældreklubben-GP.

Fester:

Der blev afholdt fastelavnsfest, hvor ca. 300 beboere deltog. Såvel børn som voksne slog katten af tønden. I stedet for katten var der karameller i de stores tønder og rosiner i tønden for børn under 4 år. Grundforeningens lokale tryllekunstner Uffe optrådte for børnene.

Sankt Hans festen blev afholdt traditionen tro med formanden som båltaler. Mange var mødt frem for at hygge sig i varmen ved bålet og få en snak med andre beboere.

 

Bestyrelsen

 

 

NB: Husk at du kan se de nyeste informationer på hjemmesiden www.gpnyt.dk.