Print Friendly, PDF & Email

Årsberetning for 2008

Print Friendly, PDF & Email

Generelt.
2008 var året, der viste det største overskud på renovationssiden siden indførelsen og beslutningen i 1989 om selv at stå for indsamling og sortering af affald.

Når man tænker tilbage på alle de følelser, der kom til udtryk omkring beslutningen i 1989 vedr. overtagelsen og udbygningen af storskraldspladsen og materialegårdene i Skyttehusene og Rypehusene, må vi konstatere, at det i hvert fald på den økonomiske side var kampen værd.

Det var endvidere året, hvor parkeringspladserne blev færdiggjorte i hele bebyggelsen – nu mangler kun få sideparkeringspladser.

Det var også året, hvor udskiftningen af koldtvandsrørene blev afsluttet.

Bestyrelsen konstituerede sig med Christian Heick som næstformand og Marlene Pehrson som sekretær.

Bebyggelsen fik 2 nye legepladser, og en græsslåmaskine blev indkøbt, idet vi besluttede selv at passe de grønne områder.

På generalforsamlingen besluttedes, at affaldsposer, der afleveres på storskraldspladsen, skal være gennemsigtige, hvilket gælder fra februar 2009.

Endvidere blev det besluttet at nedsætte et udvalg, der skulle undersøge, hvilke TV-netudbydere, der er interessante for Godthåbsparken. Udvalget har afholdt flere møder, men er endnu ikke færdig med arbejdet.

Desværre var det også året, hvor det store fælles nytårsfyrværkeri ikke blev afholdt p. g. a. problemer med hærværk året før. Fyrværkeriforeningen har dog meddelt, at dersom vi sørger for sikkerheden, bliver der igen afholdt nytårsfyrværkeri.

Efter få måneders ansættelse måtte Lene Munch på grund af sygdom desværre fratræde sin stilling som kontordame i foreningen. Birte Pedersen, der gennem 8 år, før Lenes ansættelse, havde passet kontoret trådte til og hjalp os frem til juni måned, hvor Gerd Ny og Kjeld Christensen tiltrådte, og som ægtepar deler kontoropgaverne.

Parkeringspladser.
Parkeringspladserne er nu færdigetableret i Skriver- og Bispehusene. I Skriverhusene blev der etableret bump, ekstra lysstander og opstribning til skråparkering på bagerste plads. Endvidere blev der såvel i Skriver- som Bispehusene etableret parkeringsbede. I Bispehusene blev der udskiftet SF-sten på stierne ud mod parkeringspladsen.

Der er stadigvæk mangler m. h. t. de parkeringspladser, der blev lavet i 2007, og vi har holdt ca. kr. 700.000 tilbage som først bliver betalt, når entreprenøren har udbedret manglerne.

Kloak- og regnvandsledningerne.
Desværre viste det sig, at der var store problemer med kloak- og regnvandsledningerne i såvel Skriver- som Bispehusene. Dette medførte et større gravearbejde og flytning samt udskiftning af kloakdæksler og rør.

Koldtvandsrør.
Alle koldtvandsrørene i bebyggelsen er nu udskiftet, og arbejdet er færdiggjort. Der har kun været få problemer i forbindelse med rørlægningen, og næsten alle har gjort det nemt for Søren og bestyrelsen. Vi glæder os til at Søren nu kan få en almindelig arbejdstid.

Grønne områder.
Som meddelt sidste år overtog de ansatte græsslåningen af områderne fra 2008, hvilket medførte indkøb af en ny græsslåmaskine. Til nybeplantning og fældning af større træer blev der brugt fremmed entreprenør, ligeledes bliver enkelte bedområder og beskæringsopgaver varetaget af fremmed leverandør. Der er plantet nye træer i parkeringsbedene ved Bispehusene samt nye træer ved Teglmosevej som erstatning for de fældede Birketræer.
2 store træer i Jægerhusene og Rytterhusene blev fældet, da rødderne ødelagde de tilstødende haver og skure. Ved Fiskerhusene 1 – 15 blev 2 store poppeltræer ligeledes fældet.

Legepladser.
I Falkehusene og Fiskerhusene blev der etableret 2 nye legepladser, der efter aftale med beboerne ved legepladserne er delvis finansieret ved reklamer. Vi har nu 9 nyere legepladser, der er opsat af fremmede entreprenører. Det er jernlegepladsen i Tranehusene, 4 naturlegepladser i Glente-, Fisker-, Bispe-, Skriverhusene, 2 i Jægerhusene og hertil de 2 reklamefinansierede.
Mange sandkasser er i løbet af efteråret blevet tømt for sand for i det nye år at få tilført nyt sand.

Lokalplanen.
Bestyrelsen har afholdt møde med kommunen, hvor kommunens materiale vedr. vores bebyggelse blev gennemgået. I 2009 bliver der afholdt 2 møder for foreningens medlemmer arrangeret af kommunen. På møderne skal der ses på de mange ulovlige tiltag beboerne har foretaget i forhold til eksisterende lokalplan. Efterfølgende skal lovliggørelse finde sted enten fysisk eller ved lokalplansændringer.

Dagrenovation.
Der er blevet foretaget forsøg i en række, hvor beboerne fik udleveret en rulle gennemsigtige affaldsposer. Rullen indeholder 8 poser og beboerne skulle selv rive en pose af rullen hver uge og selv sætte posen i stativet. Forsøget forløb uden problemer og er efterfølgende indført i hele bebyggelsen, hvor man hver 16. uge vil modtage 2 ruller. I posen er placeret en snor, så man kan lukke posen inden den afhentes. Af miljømæssige hensyn til de ansatte, håber vi, at man vil lukke posen dagen før afhentning.

Storskraldsplads.
På generalforsamlingen blev det besluttet, at poser der afleveres på storskraldspladsen skal være gennemsigtige. Når vi sammenlignes med de andre storskraldspladser i kommunen, viser det, at vi er gode til at sortere vores affald.

I gennem mange år har AIF´s ynglingehold sorteret vores flasker og fået penge af flaskefirmaer for sorteringen. AIF har meddelt, at der ikke mere er penge i at sortere flaskerne og derfor stoppe sorteringen. Fremover henter kommunen flaskerne, som vi har indsamlet. Afhentningen foregår på materialepladsen i Rypehusene.

Kompostbeholdere.
Der er 234 parceller, der har kompostbeholder. Husk at kompostbeholdere er gratis og kan rekvireres via kontoret.

Svømmebadet.
Svømmebadet åbnede som planlagt, og Jens Olsen fra bestyrelsen holdt åbningstalen. Vejret var flot, og mange var mødt frem til sæsonstarten, der blev hygget og snakket, drukket kaffe/the og spist kager. Traditionen tro var der is til børnene, samt til de voksne, der stadig føler sig som børn. Børnene dykkede efter guld og sølv, mens solen smilte.

Efter svømmebadets lukning i september viste det sig, at taget på pigernes omklædningsrum havde lidt skade, og en efterfølgende større reparation var nødvendig. Forsikringsselskabet blev kontaktet og indvilligede i at betale for reparationen. I forbindelse med reparationen har vi udskiftet radiatorerne i omklædningsrummene, og i teknikrummet under drengenes omklædningsrum er rørene udskiftet.

Klubber.
I grundejerforeningen er der 6 klubber og foreninger: GP-sportsklub (fodbold), GP-tennisklub, GP-badminton, BH 74 fodboldklub i Bispehusene, Fyrværkeriforeningen i GP og Ældreklubben-GP.

Fester.
Der blev afholdt fastelavnsfest, hvor ca. 350 beboere deltog. Såvel børn som voksne slog katten af tønden. I stedet for katten var der bolcher i de stores tønder og små æsker med rosiner i tønden for børnene under 4 år. Vores lokale tryllekunstner Uffe fra Glentehusene optrådte for børnene.

Sankt Hans festen blev afholdt traditionen tro med formanden som båltaler. Mange var mødt frem for at hygge sig i varmen ved bålet og få en snak med andre beboere.

Juletræsfesten blev ikke til noget, da der manglede hjælpere til alt det praktiske.

Bestyrelsen.

Indkaldelse til generalfors. 31.03.08

Print Friendly, PDF & Email

Indkaldelse til Generalforsamling
i Grundejerforeningen Godthåbsparken

Den 5. marts 2007


Mandag den 31. marts 2008 kl.19.00
I fællesrummet på Teglmoseskolen
( indgang ved Roholmskolen – Trippendalsvej )

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år
3. Aflæggelse af revideret regnskab til godkendelse
4. Rettidige indkomne forslag

4a. Der nedsættes et udvalg af kyndige beboere på TV-netområdet. Udvalget skal undersøge hvilke TV-netudbydere, der er mest interessante for Godthåbsparken. Begrundelse: Der er ingen i bestyrelsen, der er kompetente på området, og vi kan opsige kontrakten med TDC-kabelnet / You See.
Forslagsstiller:
Bestyrelsen
 
4b. Poser, der afleveres på storskraldspladsen, skal være gennemsigtige, som dem vi bruger til indsamling af dagrenovation. Begrundelse: Alt for meget affald afleveres usorteret i kompri-matorcontaineren, og kommunen har også i deres affaldsplan, der er sendt til høring, meddelt, at poser, der afleveres på container-pladser, skal være gennemsigtige.
Forslagsstiller:
Bestyrelsen.

4c Ændrig af vedtægternes §14
§14 Der udarbejdes et referat af generalforsamlingens forhand-linger og beslutninger, der underskrives af dirigenten, formanden og sekretæren senest 3 uger efter generalforsamlingen. Ændres til:
Ny §14
§14 Der udarbejdes et referat af generalforsamlingens beslutninger, der underskrives af dirigenten, formanden og sekretæren senest 3 uger efter generalforsamlingen
Foreslagsstiller:
Nils Jensen
Formand

4d. Jeg foreslår, at der igangsættes en undersøgelse over tilstanden på foreningens kloakker under husene. Begrundelse: Til oplysning, så er de kloakker der er lagt i sin tid, udført i polske paprør – fab. navn Key-rør – Utætte kloakker kan medføre, at der føres jord og grus materiale væk fra under vores kældergulve. Det er ikke sikkert at forsikringen fortsætter med at betale for skjulte rør skader. Uden en alm. vedligeholdelse. Økonomi: Fotografering af kloakken med TV, overslagspris 12.000kr incl. moms pr. husblok.
Forslagsstiller:
Rudi Tobisch – Tranehusene 36

4e. Entreprisegrænse
Jeg foreslår, at foreningen – bestyrelsen – tager stilling til, hvor grænsen imellem foreningens kloaker under gulv og beboernes faldrørs installationer mødes. Begrundelse: Jeg kan se en forbind-else med en renovering i afsnit 3 - dem med de store altaner -, at der kan spares en tilslutning væk i gulvet, det er nok med et 110 mm. afløb i kælderen til venstre og gulvafløbet, køkkenafløbet føres under loft og tilsluttes den store 110 mm, det samme gælder vaskemaskiner og diverse andre afløb.
Forslagsstiller:
Rudi Tobisch Tranehusene 36
4f. Drift- og vedligeholdelsesplaner
Jeg forslår, at der etableres en 10 eller 16 års drift og vedlige-holdelsesplan over foreningen f.eks. indkøb, drift. Planerne udføres som i VA(udlejningsboliger Galgebakken). Denne udsendes til alle beboere, sammen med indkaldelsen til forslag til den ordinære generalforsamling. Begrundelse: Grunden hertil, at det er vigtigt at beboerne får indsigt i hvad der rør sig i foreningen, samt kan se hvornår der er afsat penge til f.eks. nye lgepladser, fliser – der er snart 18 år gamle i Tranehusene -  
Forslagsstiller:
Rudi Tobisch Tranehusene 36

4g Der ønskes belysning på legeplads ved Tranehusene 23. Forslagsstiller:
Anette Pang Tranehusene 19 og Katja Binau Bendtsen Tranehusene 15

4h. Det pålægges bestyrelsen at overholde vedtægterne § 14 der siger: Der udarbejdes et referat af generalforsamlingens forhandlinger og beslutninger, der underskrives af dirigenten, formanden og sekretæren senest 3 uger efter generalforsamlingen. Forslagsstiller: Kay Herting Tranehusene 31

4i. Det pålægges bestyrelsen at sørge for fliselægning af hovedstien mellem Rypehusene og Tranehusene samt at genetablere beplantningen på og langs stien. Dette arbejde skal udføres inden 1.10.2008.
Forslagsstiller: Kay Herting Tranehusene 31 m.fl..

4j. Det pålægges bestyrelsen at vedligeholde fællesarealerne – herunder stier og legepladser – så de er præsentable og fremtræder i velholdt og brugbar stand. Eksempel legeplads 5 i Rype-/Tranehusene ( se vedhæftede billeder - vises på generalforsam-lingen ), som skal være renoveret inden 1.5.2008.
Forslagsstiller: Kay Herting Tranehusene 31 m.fl.

4k. Det pålægges bestyrelsen at nedsætte et udvalg til kritisk gennemgang og redigering af foreningens vedtægter. Bestyrelsen skal opfordre alle medlemmer til at indsende forslag og melde sig til udvalget. Alle indsendte forslag skal behandles i udvalget. Udvalget skal inden den 1.10.2008 fremlægge forslag til nye ved-tægter, hvorefter der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor de redigerede vedtægter sættes til afstemning. Grundejer-foreningen stiller nødvendig juridisk assistance til rådighed for udvalget.
Forslagsstiller:
Annette Pang Tranehusene 19 m.fl.

4l. Generalforsamlingen pålægger grundejerforeningens bestyrelse at foranledige genbrugspladsen åbnet mindst en hverdagsaften månedligt i perioden april til oktober. Motivering: Der er efter-hånden mange beboere – mig selv inklusiv – der i sommerperioden tilbringer weekenden i sommerhus og lign. Med den nuværende åbningstid har vi ingen mulighed for at benytte genbrugspladsen. Hertil kommer desuden, at der fortsat er mennesker, der arbejder lørdag.
Forslagsstiller:
Jan Sørensen Falkehusene 20

4m. Skal grundejerforeningen tegne en forsikring der dækker de skader, der påføres grundejerforeningens medlemmers ejendomme, nemlig skader der opstår i forbindelse med reparationer på medlemmernes huse i forbindelse med et arbejde, der er sat i værk af grundejerforeningen og udført af grundejerforeningens håndværkere? Begrundelse: Bestyrelsen ville ikke dække en skade i forbindelse en udskiftning af koldvandsrørerne i vores hus.
Forslagsstillere:
Grit Pinstrup og Claus Bøgevig
Glentehusene 36


5. Fastsættelse af honorarer
6. Fremlæggelse af budget, fastsættelse af kontingent
7. Valg af formand for 2 år. På valg er: Nils Jensen Rytterhusene 25
8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. På valg er. Allan Kreutzfeldt ( fraflyttet grundejerforeningen ), Stephen Seidelin Fiskerhusene 65
9. Valg af 2 suppleanter. På valg er: Malene Pehrson  Skyttehusene 41; Lone Mikkelsen Rytterhusene 76
10. Valg af 2 revisorer. På valg er: Torben Gamst Fiskerhusene 44; Benno Jørgensen Tranehusene 58
11. Valg af 2 revisorsuppleanter. På valg er: Leif Andresen Fiskerhusene 87; Gitte Jørgensen Rytterhusene 51
12. Eventuelt. Under dette punkt kan der ikke sættes forslag til afstemning.,

Venlig hilsen  Bestyrelsen


NB! Generelt:
Fuldmagter til generalforsamlingen: Hver mødende kan kun have én fuldmagt med, og den skal være generel. Dvs. der må ikke stå hvad der skal stemmes, og den skal gælde til alle punkter på dagsordenen. Se vedtægterne §11 stk. 1.

Restancer til grundejerforeningen skal være betalt for at kunne deltage i generalforsamlingen. Kvittering kan medbringes. Restance kan betales ved indgangen til generalforsamlingen. Se vedtægterne §5 stk. 6.

ref. generalfors. 31.03.08

Print Friendly, PDF & Email

Beslutningsreferat af generalforsamling
i Grundejerforeningen Godthåbsparken d. 31.03.08

65 parceller repræsenteret, heraf 5 ved fuldmagt

Dagsorden:

1. Valg af dirigent. Steffen Wanscher blev valgt som dirigent. Generalforsamlingen er lovlig og beslutningsdygtig.

2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år. Årsberetningen blev taget til efterretning

3. Aflæggelse af revideret regnskab til godkendelse. Regnskabet er vedtaget med stor majoritet

4. Rettidige indkomne forslag:

4a. Der nedsættes et udvalg af kyndige beboere på TV-netområdet. Udvalget skal undersøge hvilke TV-netudbydere, der er mest interessante for Godthåbsparken. Begrundelse: Der er ingen i bestyrelsen, der er kompetente på området, og vi kan opsige kontrakten med TDC-kabelnet / You See.
Forslagsstiller: Bestyrelsen.
Vedtaget med stor majoritet
 
4b. Poser, der afleveres på storskraldspladsen, skal være gennemsigtige, som dem vi bruger til indsamling af dagrenovation. Begrundelse: Alt for meget affald afleveres usorteret i comprimatorcontaineren, og kommunen har også i deres affaldsplan, der er sendt til høring, meddelt, at poser, der afleveres på containerpladser, skal være gennemsigtige. Forslagsstiller: Bestyrelsen.
Vedtaget med stor majoritet

4c. Ændrig af vedtægternes §14
§14 Der udarbejdes et referat af generalforsamlingens forhandlinger og beslutninger, der underskrives af dirigenten, formanden og sekretæren senest 3 uger efter generalforsamlingen. Ændres til:
Ny §14
§14 Der udarbejdes et referat af generalforsamlingens beslutninger, der underskrives af dirigenten, formanden og sekretæren senest 3 uger efter generalforsamlingen
Foreslagsstiller: Nils Jensen, Formand.
Vedtægtsændring blev godkendt, at arbejde videre med, med mere end ¾ dels stemmer

4d. Jeg foreslår, at der igangsættes en undersøgelse over tilstanden på foreningens kloakker under husene. Begrundelse: Til oplysning, så er de kloakker der er lagt i sin tid, udført i polske paprør – fab. Navn Key-rør . Utætte kloakker kan medføre, at der føres jord og grusmateriale væk fra under vores kældergulve. Det er ikke sikkert at
forsikringen fortsætter med at betale for skjulte rør skader. Uden en alm. Vedligeholdelse. Økonomi: Fotografering af kloakken med TV, overslagspris 12.000 kr. incl. moms pr. husblok.
Forslagsstiller: Rudi Tobisch, Tranehusene 36.
Forslaget er faldet med stor majoritet


4e. Entreprisegrænse
Jeg foreslår, at foreningen – bestyrelsen – tager stilling til, hvor grænsen imellem foreningens kloaker under gulv og beboernes faldrørs installationer mødes. Begrundelse: Jeg kan se en forbindelse med en renovering i afsnit 3 - dem med de store altaner -, at der kan spares en tilslutning væk i gulvet, det er nok med et 110mm. afløb i kælderen til venstre og gulvafløbet, køkkenafløbet føres under loft og tilsluttes den store 110 mm, det samme gælder vaskemaskiner og diverse andre afløb. Forslagsstiller: Rudi Tobisch Tranehusene 36.
Bestyrelsen skal afklare spørgsmålet internt

4f. Drift- og vedligeholdelsesplaner
Jeg forslår, at der etableres en 10 eller 16 års drift og vedligeholdelsesplan over foreningen f.eks. indkøb, drift. Planerne udføres som i VA(udlejningsboliger Galgebakken). Denne udsendes til alle beboere, sammen med indkaldelsen til forslag til den ordinære generalforsamling. Begrundelse: Grunden hertil, at det er vigtigt at beboerne får indsigt i hvad der rør sig i foreningen, samt kan se hvornår der er afsat penge til f.eks. nye lgepladser, fliser – der er snart 18 år gamle i Tranehusene -  
Forslagsstiller: Rudi Tobisch Tranehusene 36
Forslaget er faldet med stor majoritet

4g. Der ønskes belysning på legeplads ved Tranehusene 23. Forslagsstiller: Anette Pang Tranehusene 19 og Katja Binau Bendtsen Tranehusene 15
36 stemte for forslaget. 49 stemte imod forslaget.
Forslaget er faldet

4h. Det pålægges bestyrelsen at overholde vedtægterne  14 der siger: Der udarbejdes et referat af generalforsamlingens forhandlinger og beslutninger, der underskrives af dirigenten, formanden og sekretæren senest 4 uger efter generalforsamlingen.
Forslagsstiller: Kay Herting, Tranehusene 31.
Forslaget er vedtaget med alle de afgivne stemmer

4i. Det pålægges bestyrelsen at sørge for fliselægning af hovedstien mellem Rypehusene og Tranehusene samt at genetablere beplantningen på og langs stien. Dette arbejde skal udføres inden 1.10.2008. Forslagsstiller: Kay Herting Tranehusene 31 m.fl.
Forslaget er faldet med stor majoritet

4j. Det pålægges bestyrelsen at vedligeholde fællesarealerne – herunder stier og legepladser – så de er præsentable og fremtræder i velholdt og brugbar stand. Eksempel legeplads 5 i Rype-/Tranehusene ( se vedhæftede billeder, som vises på generalforsamlingen), som skal være renoveret inden 1.5.2008. Forslagsstiller: Kay Herting Tranehusene 31 m.fl.
Forslaget er faldet med stor majoritet

4k. Det pålægges bestyrelsen at nedsætte et udvalg til kritisk gennemgang og redigering af foreningens vedtægter. Bestyrelsen skal opfordre alle medlemmer til at indsende forslag og melde sig til udvalget. Alle indsendte forslag skal behandles i udvalget. Udvalget skal inden den 1.10.2008 fremlægge forslag til ny vedtægter, hvorefter der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor de redigerede vedtægter sættes til afstemning. Grundejerforeningen stiller nødvendig juridisk assistance til rådighed for udvalget.
Forslagsstiller: Annette Pang Tranehusene 19 m.fl.
Forslaget er faldet med stor majoritet

4l. Generalforsamlingen pålægger grundejerforeningens bestyrelse at foranledige genbrugspladsen åbnet mindst en hverdagsaften månedligt i perioden april til oktober. Motivering: Der er efterhånden mange beboere – mig selv inklusiv – der i sommerperioden tilbringer weekenden i sommerhus og lign. Med den nuværende åbningstid har vi ingen mulighed for at benytte genbrugspladsen. Hertil kommer desuden, at der fortsat er mennesker, der arbejder lørdag.
Forslagsstiller: Jan Sørensen Falkehusene 20
Forslaget er faldet med stor majoritet

4m. Skal grundejerforeningen tegne en forsikring der dækker de skader, der påføres grundejerforeningens medlemmers ejendomme, nemlig skader der opstår i forbindelse med reparationer på medlemmernes huse i forbindelse med et arbejde, der er sat i værk af grundejerforeningen og udført af grundejerforeningens håndværkere? Begrundelse: Bestyrelsen ville ikke dække en skade i forbindelse en udskiftning af koldvandsrørernei vores hus. Forslagsstillere: Grit Pinstrup & Claus Bøgevig, Glentehusene 26
Forslaget er faldet med stor majoritet


5. Fastsættelse af honorarer. Pristalsreguleret. Dvs. 41,43 kr. pr. md.
 Forslaget blev vedtaget.

6. Fremlæggelse af budget, fastsættelse af kontingent. Uændret kontingent som pristalsreguleres.
 Accepteret af forsamlingen.

7. Valg af formand for 2 år. På valg er: Nils Jensen Rytterhusene 25. Nils Jensen er valgt.

8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. På valg er. Allan Kreutzfeldt ( fraflyttet grundejerforeningen ), Stephen Seidelin Fiskerhusene 65. Jens Olsen, Bispe 42 og Stephen Seidelin, Fisker 65 er valgt som nye bestyrelsesmedlemmer.

9. Valg af 2 suppleanter. På valg er: Malene Pehrson  Skyttehusene 41; Lone Mikkelsen Rytterhusene 76.
 Begge er genvalgt som suppleanter til bestyrelsen

10. Valg af 2 revisorer. På valg er: Torben Gamst Fiskerhusene 44; Benno Jørgensen Tranehusene 58.
 Er genvalgt til interne revisorer.

11. Valg af 2 revisorsuppleanter. På valg er: Leif Andresen Fiskerhusene 87; Gitte Jørgensen Rytterhusene 51.
 Er genvalgt til interne revisorsuppleanter.

12. Eventuelt. Under dette punkt kan der ikke sættes forslag til afstemning. Tak for en god debat.

Dirigent: Steffen Wanscher

Formand: Nils Jensen

Sekretær: Birte Petersen

Referat fra eks.ordinær generalfors. 28.04.08

Print Friendly, PDF & Email

Beslutningsreferat af
ekstraordinær generalforsamling
i Grundejerforeningen Godthåbsparken d. 28.04.08

22 parceller var repræsenteret, heraf 2 ved fuldmagt

Dagsorden:

1. Valg af dirigent. Erik Andersen blev valgt som dirigent. Generalforsamlingen er lovlig og beslutningsdygtig.

2. Ændring af vedtægternes §14
§14 Der udarbejdes et referat af generalforsamlingens forhandlinger og beslutninger, der underskrives af dirigenten, formanden og sekretæren senest 3 uger efter generalforsamlingen. Ændres til:
Ny §14
§14 Der udarbejdes et referat af generalforsamlingens beslutninger, der underskrives af dirigenten, formanden og sekretæren senest 3 uger efter generalforsamlingen
Foreslagsstiller: Nils Jensen, Formand.

Forslaget er enstemmigt vedtaget

Dirigent: Erik Andersen

Formand: Nils Jensen

Sekretær: Birte Petersen